Nezaradené

Ako dlho môžem byť PN: Všetko, čo potrebujete vedieť

dočasná práceneschopnosť

Na to, ako dlho môžem byť PN, sa pýtajú mnohí zamestnanci, ktorí sú chorí alebo ich trápi úraz. Dĺžka PN a náhrada príjmu, resp. nemocenské, má svoje určité zásady a podmienky, ktoré je nutné dodržať. Ak by sa tak nestalo, nárok na vyplácanie dávky počas práceneschopnosti by prestal existovať. Ktoré podmienky je nutné dodržať a na čo si dať pozor?

Čo je dočasná práceneschopnosť?

Dočasná práceneschopnosť označuje obdobie, kedy zamestnanec nemôže z nejakého zdravotného dôvodu vykonávať svoju prácu. Zvyčajne ide o chorobu, no osoba môže byť práceneschopná aj kvôli úrazu.

Práceneschopnosť a jej dĺžku určuje ošetrujúci lekár, pričom prvý deň PN-ky začína dňom, kedy lekár zistil chorobu alebo úraz. Jedinou výnimkou je situácia, keď sa práceneschopnosť zistí až po pracovnej dobe. V takomto prípade nastáva dočasná pracovná neschopnosť až nasledujúci deň.

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať dočasnú práceneschopnosť spätne maximálne tri kalendárne dni. Urobiť tak vie na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Kto môže byť uznaný ako práceneschopný?

Lekár môže zamestnanca uznať za práceneschopného z dvoch hlavných dôvodov. Ide o:

 • chorobu,
 • úraz.

Náhrada príjmu v roku 2023

Zamestnanec má nárok na dva typy dávok, ktorými sú:

 • náhrada príjmu počas dočasnej PN,
 • nemocenská dávka.

To, ktorú dávku zamestnanec získa a kto mu ju bude vyplácať, závisí od toho, ako dlho PN trvá.

Podmienky PN a vyplácanie dávok upravujú v roku 2023 dva zákony, a to:

 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v znení neskorších predpisov – ak ide o vyplácanie náhrady príjmu,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – ak ide o vyplácanie nemocenského.

Na ktorú z dávok má teda osoba pri dočasnej PN nárok? Pre lepší prehľad prikladáme praktickú tabuľku:

Dávky počas dočasnej PN, na ktoré má zamestnanec nárok v roku 2023
Dĺžka trvania dočasnej PNDávka, na ktorú vzniká nárokSubjekt, ktorý vypláca dávku
prvý až desiaty deň dočasnej PNnáhrada príjmu pri dočasnej PNzamestnávateľ
od jedenásteho dňa dočasnej PNnemocenská dávkaSociálna poisťovňa

Toto však neplatí v prípade povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb. Týmto osobám vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Podmienkou pre získanie nároku na túto dávku je zaplatenie poistného na nemocenské poistenie riadne a včas.

Okrem toho dobrovoľne nemocensky poistené osoby majú ešte jednu podmienku, a to 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

Výška náhrady príjmu počas PN a výška nemocenskej dávky

Výška náhrady príjmu počas PN, ktorú hradí zamestnávateľ, sa odvíja od toho, ako dlho PN trvá.

Výška náhrady príjmu zamestnanca počas práceneschopnosti v roku 2023
Dĺžka trvania dočasnej PNVýška náhrady príjmu
prvý až tretí deň dočasnej PN (vrátane)25 % denného vymeriavacieho základu
štvrtý až desiaty deň dočasnej PN (vrátane)55 % denného vymeriavacieho základu

Každý by však mal vedieť, že náhrada príjmu sa znižuje o polovicu, ak zamestnanec došiel k úrazu alebo chorobe z dôvodu požitia alkoholu či iných návykových látok. Toto zníženie môže trvať maximálne do desiateho dňa dočasnej PN.

Okrem toho netreba zabúdať ani na to, že denná výška náhrady príjmu môže byť vďaka dohode v kolektívnej zmluve vyššia. Najviac však môže ísť o 80 % denného vymeriavacieho základu.

Výška nemocenskej dávky, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa v prípade, že je osoba PN dlhšie ako 10 dní, je 55 % denného vymeriavacieho základu.

Trochu iná situácia nastáva vtedy, keď osoba už nepracuje, no je stále v ochrannej lehote a lekár ju uznal za dočasne práceneschopnú. V takomto prípade nemá osoba nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa. Od prvého dňa jej preto vypláca nemocenskú dávku Sociálna poisťovňa, a to vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu prvé tri dni a 55 % denného vymeriavacieho základu v ostatné dni.

Čo je ochranná lehota?

V prípade nemocenského poistenia ide o situáciu, keď je zamestnanec dočasne uznaný ako PN po skončení pracovného pomeru.

Podľa zákona môže byť ochranná lehota v dĺžke sedem dní po skončení nemocenského poistenia, čiže v tomto prípade po skončení pracovného pomeru.

Prípadne môže byť:

 • toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie, ak trvalo menej ako sedem dní (táto situácia môže nastať, ak bola osoba zamestnaná napríklad len päť dní),
 • osem mesiacov v prípade, že je osoba s dočasnou PN tehotná a nemocenské poistenie zaniklo v priebehu tehotenstva.

Ako vypočítať náhradu príjmu počas dočasnej PN v roku 2023

Na výpočet náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti v roku 2023 je nutné zistiť výšku denného vymeriavacieho základu. Ten sa počíta takto:

súčet vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období


počet dní rozhodujúceho obdobia

Vypočítaný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol. Suma náhrady príjmu sa následne zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Rozhodujúce obdobie sa určuje viacerými spôsobmi:

Ak nemocenské poistenie trvalo pred vznikom dočasnej PN minimálne 90 dní

 • Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite minimálne od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná PN – rozhodujúcim obdobím je kalendárny rok predchádzajúci tomu, v ktorom vznikla dočasná PN.
 • Ak nemocenské poistenie vzniklo v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná PN – rozhodujúcim obdobím je obdobie vzniku nemocenského poistenia (čiže pracovného pomeru) do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom vznikla dočasná PN.

Ak nemocenské poistenie trvalo pred vznikom dočasnej PN menej ako 90 dní

 • Určujúcim obdobím je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, čiže pracovného pomeru, až po deň predchádzajúci dňu, v ktorom vznikla dočasná PN.

Maximálna výška náhrady príjmu a nemocenskej dávky v roku 2023

Štát každý rok prepočítava maximálnu výšku náhrady príjmu a nemocenskej dávky, ktorú nie je možné prekročiť. Tá sa počíta z maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2023 vo výške 79,6274 eur.

V praxi to znamená, že ak by bola osoba práceneschopná, dostane maximálne takúto dávku:

 • v prvé tri dni, kedy je výška náhrady príjmu 25 % denného vymeriavacieho základu, 19,90685 € na deň,
 • od štvrtého dňa, kedy je výška náhrady príjmu 55 % denného vymeriavacieho základu, 43,79507 € na deň.

Rada odborníka

V prípade, že ste na PN z dôvodu pracovného úrazu, môžete požadovať od Sociálnej poisťovne odškodnenie. Najlepšie je obrátiť sa na odborníkov, ktorí vám pomôžu s celým procesom.

Podmienky na získanie nároku počas dočasnej práceneschopnosti v roku 2023

Na to, aby mohol zamestnanec získať dávky počas dočasnej PN, musí splniť niekoľko základných podmienok, a to:

 • byť uznaný ako PN,
 • počas tohto obdobia nevykonávať žiadnu zárobkovú činnosť a nedosahovať žiadne príjmy z tejto činnosti (do úvahy sa v tomto prípade neberie príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu ako z vykonanej práce),
 • mať v čase vzniku dočasnej PN aktívne nemocenské poistenie alebo byť v ochrannej lehote,
 • v čase dočasnej PN nepoberať materské.

Naopak, zamestnanec nemá nárok na náhradu PN v prípade, ak:

 • počas obdobia PN má nárok na inú dávku, čo zahŕňa nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok (toto neplatí, ak osoba pracuje zároveň s poberaním rodičovského príspevku),
 • sa stal dočasne PN z dôvodu úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
 • nedodržal liečebný režim, ktorý mu určil lekár, pričom v takomto prípade nárok na náhradu príjmu zaniká odo dňa porušenia liečebného režimu,
 • sa nezdržiava na mieste určenom pre dočasnú PN bez súhlasu lekára, pričom tu platí rovnaké pravidlo ako v predchádzajúcom bode – zamestnanec stráca nárok na náhradu príjmu odo dňa, kedy sa zistí táto skutočnosť.

Miesto určenia pre dočasnú PN a vychádzky

S dočasnou PN sa úzko spája miesto určenia a vychádzky. Miesto určenia na vykonávanie dočasnej PN predstavuje miesto, kde sa bude osoba zdržiavať a liečiť. Vo väčšine prípadov ide o domov zamestnanca.

Ak by sa pacient nechcel zdržiavať na mieste svojho trvalého bydliska, nemusí to robiť. Lekárovi však musí oznámiť iné miesto, kde sa bude liečiť. Ten následne adresu uvedie do potrebného tlačiva. Zmenu adresy musí poistenec bezodkladne oznámiť aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec sa musí v určenom mieste zdržiavať počas celého obdobia dočasnej PN. Ak by tak nerobil, stratil by nárok na vyplácanie dávky.

Ošetrujúci lekár môže počas dočasnej práceneschopnosti určiť vychádzky. To, či ich určí, alebo nie, závisí najmä od povahy choroby. Lekár pritom časovo vymedzí rozsah vychádzok. Vo väčšine prípadov ide o rozsah štyroch hodín denne. Tieto štyri hodiny nemusia nasledovať po sebe, môžu byť rozdelené napríklad do dvoch úsekov – od 10. do 12. a od 14. do 16.

Ošetrujúci lekár zaznamená čas vychádzok na tlačive „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti” alebo v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN). Zároveň ich zaznamenáva aj v zdravotnej dokumentácii počas dočasnej práceneschopnosti osoby.

Kontroly v domácnosti počas dočasnej PN

Aby sa zistilo, či osoba dodržiava všetky podmienky dočasnej PN a či má stále nárok na dávky, vykonávajú sa kontroly v domácnosti počas PN. Kontroly vykonáva určený zamestnanec Sociálnej poisťovne na žiadosť predsedu súdu alebo vedúceho prokurátora.

Kontrola sa vykonáva v byte alebo dome dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom, resp. na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zdržuje.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa môže vykonávať sedem dní v týždni, teda aj počas víkendov, voľných dní alebo sviatkov. Osoba, ktorá je PN, by si preto mala dávať veľký pozor na dodržiavanie všetkých podmienok. V opačnom prípade by mohla prísť o nárok na dávku.

V prípade, že by pacient nebol zastihnutý doma, pracovník Sociálnej poisťovne vykonávajúci kontrolu nechá v poštovej schránke tlačivo „Oznámenie o vykonaní kontroly”. Na základe tohto tlačiva musí osoba kontaktovať útvar lekárskej posudkovej činnosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde môže preukázať dôvod svojej neprítomnosti.

Samostatnou kategóriou sú osamelé osoby, teda osoby bez rodinného príslušníka, ktorého by mohli požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb. V takomto prípade môže pacient opustiť miesto určenia a ísť do najbližších potravín alebo lekárne, kde si nakúpi všetko, čo potrebuje.

Sociálna poisťovňa však na svojej oficiálnej webovej stránke odporúča mať pokladničný blok, ktorý je možné predložiť ako doklad, ktorý osobu ospravedlní v prípade vykonania kontroly.

Porušenie liečebného režimu

V prípade, že má Sociálna poisťovňa podozrenie z porušenia liečebného režimu, v spolupráci s poistencom, od ktorého si vyžiada dodatočné dokumenty, prešetruje celú situáciu. Zároveň si od ošetrujúceho lekára vyžiada písomné vyjadrenie k podozreniu z porušenia liečebného režimu. Na základe všetkých údajov poisťovňa následne vyhodnotí, či došlo k porušeniu liečebného režimu.

Ak Sociálna poisťovňa vyhodnotí situáciu ako porušenie liečebného režimu, poistenec stráca nárok na výplatu nemocenskej dávky odo dňa porušenia liečebného režimu až do skončenia dočasnej PN. Najdlhšie však môže ísť o 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu.

Práceneschopní zamestnanci by si však mali dávať pozor aj na to, že Sociálna poisťovňa im môže uložiť pokutu v prípade porušenia liečebného režimu a ďalších povinností, ktoré sú povinní dodržiavať v zmysle zákona o sociálnom poistení.

K porušeniu ďalších povinností patrí napríklad neoznámenie zmeny adresy, na ktorej sa osoba zdržiava, alebo neodstránenie prekážky na výkon kontroly aj napriek upozorneniu. Prekážkou pritom môže byť pes či pokazený zvonček.

Výška pokuty je spravidla do 100 eur, no v prípade opakovaného porušenia povinností počas každej pracovnej neschopnosti sa môže vyšplhať až do 170 eur. V niektorých vážnych prípadoch môže Sociálna poisťovňa v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eur.

Rada odborníka

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke informuje aj o tom, ako sa správať počas PN. Okrem toho, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, musí sa taktiež zdržať požívania alkoholických nápojov a fajčenia. Pri niektorých ochoreniach má dokonca povinnosť aj ležať. Liečebný režim a povinnosti poistenca sa odvíjajú od zdravotného problému a nariadenia od lekára.

Ako dlho môžem byť PN?

Ak sa pýtate, ako dlho môžete byť na PN, odpoveď nájdete priamo v zákone. Podľa neho môže PN trvať aj viac ako 52 týždňov, no ak by sa tak stalo, človek od tejto doby už nemá nárok na nemocenskú dávku, ktorá sa vypláca len 52 týždňov.

Pacienti, ktorí sa ani po tomto období nemôžu vrátiť späť do práce, môžu využiť iné možnosti, ako napríklad invalidný dôchodok, dávky v nezamestnanosti (osoby musia dať výpoveď v práci) alebo dávky v hmotnej núdzi.

O invalidný dôchodok je možné požiadať aj skôr ako po uplynutí celého roku na PN. Túto možnosť využívajú spravidla onkologickí pacienti alebo osoby, ktoré utrpeli úraz miechy alebo mozgu.

Pamätajte si však, že po roku práceneschopnosti sa prerušuje povinné nemocenské aj dôchodkové poistenie, čo v praxi znamená ich zánik. Ak teda chcete opäť dostávať peniaze, budete musieť odpracovať minimálne 26 týždňov.

stetoskop

Doklady a tlačivá k PN

Vznik choroby alebo úrazu, na ktorý by sa mala vzťahovať práceneschopnosť, musí ošetrujúci lekár potvrdiť v päťdielnom tlačive s názvom „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti”.

Toto tlačivo sa skladá z viacerých častí. Diel I. s názvom „Legitimácia dočasnej pracovnej neschopnosti” si necháva pacient a musí ho mať pri sebe počas trvania celej PN. Po jej skončení ho následne odovzdá svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý ho odošle Sociálnej poisťovni, pre ktorú slúži ako doklad o ukončení dočasnej PN.

Diel II. s názvom „Žiadosť o nemocenské” musí zamestnanec predložiť svojmu zamestnávateľovi v prípade, že pracovná neschopnosť presiahne 10 dní. Zamestnávateľ tento diel následne posiela Sociálnej poisťovni.

Diel IIa., ktorým je „Žiadosť o náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca”, využíva zamestnanec na uplatnenie nároku na príjem pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec musí tento diel odovzdať zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na náhradu príjmu.

Diely II. a IIa. musí zamestnanec odovzdať zamestnávateľovi podpísané hneď na začiatku dočasnej práceneschopnosti.

Diel III. si necháva ošetrujúci lekár. Ten ho zasiela Sociálnej poisťovni. Ide o doklad o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti pacienta.

Diel IV. predstavuje doklad, cez ktorý poistenec nahlasuje skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec ho odovzdáva zamestnávateľovi po ukončení PN.

V prípade, že je osoba PN z dôvodu úrazu, ku všetkým dokumentom musí priložiť ešte podpísané tlačivo „Hlásenie úrazu na účely nemocenského”.

Rada odborníka

Dobrovoľne nemocensky poistené osoby a povinne nemocensky poistené samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú od prvého dňa PN nárok na nemocenskú dávku, predkladajú druhý diel tlačiva priamo Sociálnej poisťovni. Tlačivo sa odovzdáva na pobočke príslušnej miestu trvalého bydliska osoby, ktorá má nárok na dávku.

Ako žiadať o náhradu príjmu a nemocenskú dávku v roku 2023?

Žiadosť o náhradu príjmu alebo nemocenskú dávku sa odvíja od toho, akým spôsobom lekár vystavil potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti.

 • Papierová forma – diel I. si zamestnanec necháva a po skončení PN vracia lekárovi. Diel II. a II.a musí bezodkladne doručiť zamestnávateľovi. Po skončení PN musí zamestnanec odovzdať zamestnávateľovi aj diel IV., ktorý mu dá lekár.
 • Elektronická forma – zamestnanec nemusí zamestnávateľovi nič predkladať. Všetko sa rieši automaticky prostredníctvom systému.

Ublíženie na zdraví – dĺžka PN

Zákon definuje úmyselné ublíženie na zdraví z pohľadu PN ako „trestný čin, pri ktorom páchateľ úmyselne ublíži inej osobe na zdraví s následnou dobou liečenia alebo práceneschopnosti v trvaní viac ako 7 kalendárnych dní.”

Okrem toho zákon spomína aj poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas, ktorá spadá pod ťažkú ujmu na zdraví. V tomto prípade ide o poruchu, ktorej liečenie a práceneschopnosť si vyžiadali najmenej 42 kalendárnych dní.

Nechajte si poradiť od odborníkov

Ak ste práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu, máte nárok na odškodnenie. Na jeho vybavenie budete však potrebovať dostatok času, energie aj trpezlivosti. Ak neviete, ako žiadať o odškodnenie alebo na to nemáte čas, obráťte sa na nás. Náš profesionálny tím vám veľmi rád pomôže.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.